Main menu:

Medlemskontingenten:


     Kontakt daglig leder Carolyn Dahr på
E-post:post@risvel.no
Telefon (etter kl. 17):
95 10 16 27
Postadresse: Postboks 48 Vinderen, 0319 Oslo

Nyhetsarkiv

 Fortetning med klokskap og omtanke-artikkel i Aften

Fortetning med klokskap og omtanke

Intervju med avtroppende formann Erik Schultz og påtroppende formann Arne Nordviste 

Ris Vel Akersposten 28.6.12

Gaustad stasjon – Enda en forsinkelse, dessverre. Gaustad stasjon mai 2012

Årsmøte tirsdag 8. mai 2012 kl 18  Innkallelse årsmøtet 2012

Gulleråsen stasjon – 6.12.11 markering av 1år uten stasjonen – En midleridig løsning for bruk av sydgående plattform på Gråkammen stasjon synes å komme i konflikt med Jernbanetilsynets absolutte krav til sikkerhet! Ruter driver Frognerseterlinjen allerede på dispensasjon fra Jernbanetilsynet, som de er underlagt når det gjelder passasjerenes sikkerhet. Gulleråsen Stasjon Aksjonsgruppen.

Gaustad stasjon, status november 2011  Gaustad stasjon, status 22.11.11 – Forsinkelse

Irritert på alle kablene som etter hvert er blitt hengt opp i stolpene i veiene våre?

Kabler, nov 2011

Vettakollen høydebasseng – arbeidene starter 1. august 2011. Informasjonsmøte torsdag 11. august 2011 kl 18, Festsalen, bygg 10, Gaustad sykehus, Sognsvannsveien 21.

Vettakollen Høydebasseng, Akersposten 30.6.11

Vinderenkrysset – FAU ved Vinderen skole arrangerte et vellykket folkemøte om Vinderenkrysset torsdag 28. april 2011 kl 18 på Vinderen skole.

Byråden for Samferdsel har satt i gang utredningen av de 2 lokale forslagene om bilene under dagens vei og filløsning i Slemdalsveien, samtidig som han har resultatet fra prosjektearbeidet Samferdselsetaten har utarbeidet. Det er avtalt befaing i krysset 16. juni 2011 kl 11.

siden er under oppdatering

 

 

 

 

 

 

Vettakollen Høydebasseng: Vann- og avløpsetaten innkaller til informasjonsmøte torsdag 19. november 2009 kl. 19 på Midstuen skole.

Høstbrev 2009 trykkes i Akersposten 19.11.09 Årsmøte tirsdag 28. april 2009 kl 19 på Vinderen Seniorsenter. Etter de faste postene: Adm. dir. i Oslo T-banedrift AS, Øystein Svendsen, informerer om planene for og oppgraderingen av Frognerseterlinjen.

Informasjonsmøte tirsdag 27. mai 2008 kl. 19-21, Ris Storstue, VAV arbeider fortsatt med reguleringsplanene for Vettakollen Høydebasseng og med å utdype og klargjøre konsekvensene av de foreslåtte løsningene. Vi har forstått at planene vil bli fremlagt til politisk behandling i nær fremtid. Forslag til reguleringsplan ser du på www.pbe.oslo.kommune.noLes vår uttalelse: Vettakollen basseng 31.1.06

Årsmøte onsdag 9. april 2008 kl 19.15 i lokalene til Vinderen Seniorsenter (Kaffe og kake serveres fra kl 19.) Etter de faste postene: Rolf Gillebo orienterer omkring Oslo sporveiers (nå Ruter As') Strategisk plan for Frognerseterlinjen.

Årsmøtet torsdag 26. april 2007 kl 19.15 på Vinderen Seniorsenter, kaffe og kake serveres fra kl 19. Etter de faste postene: Prosjektleder for infrastruktur til Ski VM 2011, Steinar Helgesen, fra Kultur- og Idrettsetaten i Oslo kommune, orienterer om planene for trafikkavviklingen under VM og for Holmenkollanlegget.

Containeraksjonen, mars 2007 Containeraksjonen har vært en tradisjon i Ris Vel siden 1983. Vi har hatt den i forbindelse med Ruskenaksjonen. I år er imidlertid Renovasjonsetatens system for håndtering av Rusken-avfallet endret: Vi kan ikke lenger bruke komprimeringsbil, noe vår aksjonsform har vært avhengig av, farlig og elektrisk avfall kan f eks ikke tas i mot, og vi har ikke mulighet til å påse at alle reglene blir overholdt. Vi kan derfor risikere å bli ilagt store bøter i tillegg til at aksjonen ville mer enn dobles i pris. Vi har heldigvis kunnet glede oss over at Reonvasjonsetaten i Oslo over årene har fremskaffet et meget godt tilbud til bydelen vår.

Ris Vel fyllte 100 år i 2005. Ris Vels feiring i Ris Storstue 30. august var en kjempesuksess, med over 200 besøkende. Halvor Torgersens minnestein ble avduket 30. august Les mer "Slik kom nybyggerne til vestkanten".

Frognerseterlinjen, 2005  Ris Vel er igjen i gang med å sikre at banen fortsatt går gjennom tunnelen til sentrum. 

 Oslo, 23. november 2010                                                     

 

                                                                                             

 

Til Miljø- og samferdselskomiteens medlemmer.

 

Gjenåpning av Gulleråsen st, perrong syd og krav til universell utforming av stasjonene

 

Det nærmer seg raskt gjenåpning av Frognerseterlinjen 6. desember. Forventningene blant de reisende er stor. Endelig blir vår del av byen trafikkert med MX vogner og integrert med resten av byens T-banesystem.

 

Frustrasjonen er derfor meget stor over at perrongen for sydgående tog på Gulleråsen stasjon forblir stengt for trafikk, inntil videre. Dette leser brukere av stasjonen tilfeldigvis i en artikkel i Aftenposten Aften 11. november!

 

Oslo T-bane Drift anfører at budsjettet for istandsetting av stasjonene ikke er tilstrekkelige til å flytte perrongen i denne omgang (før gjenåpning). Flytting er nødvendig skal man unngå den skarpe kurvaturen perrongen har i dag. Det er grunn til å minne om Sak 246; ”Oppgradering og drift av Holmenkollbanen” som ble behandlet i Bystyret 18. juni 2008.

 

I Bystyrets vedtak punkt 6, står det spesifikt: ”Alle prosesser som fordrer ny reguleringsplan og eller grunnerverv startes opp omgående” KTP som har ansvaret for den pågående oppgradering av linje 1. har i alle år vært kjent med de mange stasjonene som ligger i svinger langs banen. Vedtaket ble fattet for 21/2 år siden uten at det er fulgt opp!

 

Vi forstår Miljø- og samferdselskomiteen skal fatte et endelig vedtak om bruk av opsjonen for kjøp av inntil 96 MX-vogner fra Siemens 1. desember. Bystyret behandler saken 8. eller 15. desember. Uten tilgang på gamle T2000-vogner eller 1300-vogner, legger Ris Vel til grunn at linje 1. i overskuelig fremtid vil bli betjent med MX-vogner i vanlig rutekjøring, umiddelbart etter en innkjøringsperiode i desember.

 

Det må ha som konsekvens at bystyret følger opp med de nødvendige bevilgninger til en istandsetting av stasjonene til universell utforming. Se ovennevnte Bystyre vedtak, avsnitt 1. hvor det heter.” Holmenkollbanen oppgraderes og moderniseres basert på en løsning som tilfredsstiller kravene til universell utforming” En stengning av sydgående perrong på Gulleråsen stasjon er neppe forenelig med et slikt Bystyrevedtak.

 

Ris Vel legger til grunn at Bystyret snarest finner midler fra bykassen til å få Gulleråsen stasjon (perrong sydover) midlertidig satt i forsvarlig stand, alternativt pålegger Ruter å finne midler fra T-banens vedlikeholdsbudsjett for å få perrongen gjenåpnet. Dagens situasjon er helt uakseptabel.

 

 

 

For øvrig ønsker vi å henlede oppmerksomheten på Frøn stasjon som er eneste stasjon for kollektivt reisende til og fra Diakonhjemmet sykehus. Denne stasjonen er meget langt unna kravene til universell utforming, til tross for sin kritiske betydning for pasienter og besøkende til sykehuset.

 

Ris Vel med sine 1.300 medlemmer langs Frognerseterlinjen fra Frøen til Vettakollen stasjon representerer den største brukergruppen langs Frognerseterlinjen. Vi ser med tilfredshet at vi etter nærmere ti års arbeid endelig får en oppgradert bane med MX-vogner. Det kollektive transporttilbud er imidlertid ikke ferdig istandsatt før også stasjonene møter kravene til universell utforming og en tilpasset Metrostandard på linje med det vi ser ellers i Oslo.

 

Vi forventer at et ”Stasjonsprosjekt 2” snarest settes i gang og tilføres de nødvendige bevilgninger.

 

 

Hilsen

Erik Schultz

Formann Ris Vel

 

 

 

cc.

Byråd Jøran Kallmyr

Adm. dir Bernt Reitan Jenssen, Ruter AS

Adm. dir. Cato Mellesjø, Kollektivtransportproduksjon AS

Adm. dir. Øystein Svendsen, Oslo T-bane Drift AS

Byrådsleder Elin Galtung, Vestre Aker Bydel