Main menu:

Medlemskontingenten:


     Kontakt daglig leder Carolyn Dahr på
E-post:post@risvel.no
Telefon (etter kl. 17):
95 10 16 27
Postadresse: Postboks 48 Vinderen, 0319 Oslo

Hva er Ris Vel

Ris Vel er en forening blant beboerne i vårt område med lange tradisjoner.  Ris Velforening ble stiftet for over 100 år siden med basis i det boligmiljøet som vokste opp rundt den da planlagte og etter hvert nybygde Holmenkollbanen.

Velforeninger den gang, som det var flere av, hadde mange flere oppgaver enn i dag for å følge med og styre områdets utvikling.  Velforeningene dengang kan i stor grad sammenlignes med dagens bydelsutvalg, med ansvar for mange oppgaver som nå utføres av kommunen så som etablering og vedlikehold av veier, snømåking, gatebelysning, renovasjon, vann og avløp.

I dag ivaretar Ris Vel områdets interesser mer som et hørings- og samarbeidsorgan mellom medlemmene, kommunen og andre offentlige organer, uten, som tidligere, å faktisk gjennomføre oppgavene.

I våre Vedtekter (se siden ’Vedtekter’) sier vi at Ris Vels formål er å fremme medlemmenes felles interesser i området og virke for stedets sosiale og fysiske miljø, og beboernes trivsel og sikkerhet.

Ris Vels område strekker seg langs Holmenkollbanene mellom Frøen og Midtstuen (fra og med Steinerud til og med Midtstuen stasjoner), og mellom Holmenkollveien og Sognsvannsbekken.  Se kart på siden ’Vedtekter’.

Ris Vel er basert på frivillig innsats av Styremedlemmene, Velkontaktene og Stasjonskontaktene.  En Daglig leder utfører administrativt arbeid.

Med et medlemstall på ca 1550 husstander, kan Ris Vel ha en viss innflytelse på avgjørelser i vårt område som del av bydelen Vestre Aker.  Vellet er partipolitisk uavhengig, og vil alltid holde en god dialog med Bydelsutvalget uavhengig av Bydelsutvalgets politiske sammensetning.

Kontingenten som innhentes fra medlemmene brukes i det vesentligste til bidrag til positive tiltak i området, både i form av P.A. Ellingsens Pris og direkte til konkrete tiltak (for eksempel bidrag til byggingen av Heminghallen).

Vellet har også anskaffet en hekksaks, plenvalse, søppelklypere, refleksvester, taljer og bærestropper, som er til gratis utlån til medlemmene.

Ris Vel har som sitt motto å skape trivsel og trygghet i vårt område. Saker som faller inn under dette er blant annet:

Trafikksaker:

Vi engasjerer oss angående trafikkavvikling og veistandarder.  Gjelder det mindre saker, har vi  kontaktpersoner i Samferdselsetaten som vi kontakter pr. telefon, e-post eller brev. Vi er dessuten høringsinstans når det gjelder større trafikksaker/omlegginger i området vårt.

Vi minner ofte våre medlemmer om å klippe trær og hekker nær veier og fortau slik at det er god oversikt og tryggere ferdsel for fotgjengere og biler.

Den aller viktigste trafikksaken som Ris Vel har engasjert seg meget i, og som fortsatt er en meget viktig sak, er Ruters oppgradering av Frognerseterlinjen.  For at ikke privatbil-trafikken skal bli helt lammende på vårt områdes relativt smale og svingete veier, så må vi ha et kollektivtransporttilbud som er interessant: pålitelig og effektivt.  Det har virket som Ruter har nedvurdert Frognerseterlinjen i årevis, men VM på ski 2011 har kommet som en katalysator, så nå skjer det endelig en skikkelig oppgradering slik Ris Vel har bedt om lenge.

Utbygging:

Vi får mange henvendelser fra enkeltpersoner som ønsker hjelp til å vurdere eller protestere på utbygging i nabolaget.  Der vi mener bygge- eller reguleringsforslaget har urimelige konsekvenser, er klart i strid med vedtatte lover og regelverk, samt at vi kan bidra til endringer i forslaget, sender Vellet egen uttalelse til saken.

Vi får også større utbyggingssaker til høring enten fordi vi ber om dette, eller fordi vi er en naturlig høringsinstans, som for eksempel med ny reguleringsplan for Vinderen og Slemdal  senterområder.

Utbyggingen av Storebrandtomten er et eksempel på en stor og pågående byggesak hvor Ris Vel har engasjert seg sterkt sammen med Bydelsutvalget.  Etter vår mening er dette et område som må sikres for fellesskapet for blant annet skole og barnehage som det ellers er lite og vanskelige muligheter for i vårt område.

Vi vil imidlertid være forsiktige med å ta stilling i en konflikt mellom medlemmer, men da kanskje bidra til en bedret kommunikasjon.

Stier og smett/grøntområder:

Vi er opptatt av alle de myke trafikkantene i bydelen, og ønsker å holde stier og smett åpne og farbare.  Derfor har vi merket mange av disse med våre treskilt. Vi er opptatt av offentlige grønne arealer slik som Holmendammen og turveiene i området vårt.  Her arrangerer vi iblant dugnader og opprydningsaksjoner. Se siden "kartet myke veier".